Novinky a oznamy

05.12.2016
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Hala II - areál skládky Čukárska Paka.

Podľa §29 ods. 8 zákona 24/2006, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť o zmene navrhovanej činnosti – „Hala II – areál skládky Čukárska Paka“.

Oznámenie nájdete tu.

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hala-ii-areal-skladky-cukarska-paka

 

Pozn: Predmetom zmeny je prístavba Haly II k existujúcemu objektu súčasnej prevádzkovej haly. Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie prevádzkovej plochy, ktorá bude slúžiť na zber, zhromažďovanie oddelených zložiek komunálneho odpadu (obaly - papier, plasty) pred ich odvozom ku konečnému spracovateľovi.

 

                                                                                                 OÚ Veľká Paka.

30.11.2016
Oznámenie o ukončení lekárskej prvej pomoci v Šamoríne.

Oznamujeme Vám, že spol. K Gryf s.r.o., ku dňu 31.12.2016 ukončuje službu lekárskej prvej pomoci v Šamoríne.

Od 1.1.2017 ju nahradí spol. REAL-MED s.r.o. Dunajská Streda.

Oznámenie nájdete tu.

                                                                                              OÚ Veľká Paka.

30.11.2016
Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi.

Návrh VZN č. 1/2016 nájdete tu.

                                                                                                       OÚ Veľká Paka.

30.11.2016
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019.

Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 nájdete tu.

                                                                                                      OÚ Veľká Paka.

18.11.2016
Verejná vyhláška.

Zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente:

"Zmeny a doplnky 02/2016 Územného plánu obce Veĺká Paka".

 

Verejnú vyhlášku nájdete tu.

Oznámenie o strategickom dokumente nájdete tu.

Výkres 01 širšie vzťahy.

Výkres 02 komplexný.

                                                                                         OÚ Veľká Paka.

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 109 ] ďalej » na koniec »»
Mám podnet / sťažnosť / otázku